Адвокат Илонка Ковачева

Данъчен адвокат
Правна защита
Правни консултации
Процесуално представителство
 
 

Данъчна защита пред НАП

Данъчна защита пред НАП, НОИ и НЗОК.

Адвокат Илонка Ковачева се грижи за интересите на своите клиенти, като им предоставя услугата представителство и данъчна защита пред НАП, НОИ и НЗОК.

Национална агенция за приходите (НАП) представлява специализиран държавен орган за установяване и събиране на публични вземания. Законово, правомощията на НАП са уредени със ЗНАП и ДОПК, както и другите данъчни закони.

Съгласно чл.3 (1) от ЗНАП, Националната агенция по приходите обслужва данъкоплатците, осигурените и самоосигуряващите се лица, като им осигурява необходимата информация, разяснения по правата и задълженията им, осигурява отпечатването и безплатното разпространение на данъчни и други декларации, съдържащи указания за попълването им, на формуляри и други документи, които се изискват или издават въз основа на закон, като ги публикува в Интернет на страницата на агенцията; установява публичните вземания за данъци и задължителни осигурителни вноски; обезпечава и принудително събира публичните вземания; установява административни нарушения и налага административни наказания по данъчните закони, както и по законите регламентиращи задължителните осигурителни вноски; разглежда жалби срещу издадени от нейни органи актове или срещу откази за издаване на актове; води регистър на лицата, подлежащи на регистрация по реда на ДОПК, лицата работещи по трудово правоотношение и други.

Често поради неправилни действия от страна на служителите на Национална агенция по приходите или неразбиране на издадените от нея актове, на данъчните субекти - физически и юридически лица се налага да ползват услугите на трето лице, компетентно в тази област, което именно се явява адвокатът. Адвокатът предлага редица услуги като данъчна защита, процесуално представителство, правни консултации и други, които имат за цел да подпомогнат клиента и да защитят неговите права.

Адвокат Илонка Ковачева се грижи за интересите на своите доверители, като им предоставя услугата процесуално представителство и данъчна защита пред НАП, НОИ и НЗОК.

Адвокат Илонка Ковачева ще Ви консултира по всички въпроси свързани с Вашите данъчни задължения, обжалването на актовете на органи на данъчната администрация, разясняване на отнасящите се до дейността на доверителите данъчни закони и други нормативни актове.

Адвокат Илонка Ковачева предлага данъчна защита и правна защита на Вашите интереси. Професионалната квалификация и дългогодишният опит на адвокат Илонка Ковачева във воденето на данъчни дела осигуряват качествена защита на интересите на своите клиенти във връзка с данъчното облагане.

Можете да разчитате на пълно съдействие и представителство на база на еднократен или абонаментен принцип. При еднократните услуги, адвокат Илонка Ковачева решава всеки Ваш данъчен казус като извършва правен анализ и проучване на цялата необходима документация и изработва възможно най-доброто правно решение на Вашия казус.

При избор на услугата Данъчна защита пред НАП, НОИ и НЗОК на абонаментен принцип за юридически лица, Вие получавате ежемесечно следния набор услуги:

- Представителство пред НАП, НОИ и НЗОК

- Консултиране по различни данъчно-правни въпроси

- Следене на нормативни срокове за данъци и декларации и своевременно уведомяване

- Уведомление за настъпили промени в данъчното законодателство засягащи дейността на клиента

- Защита на интересите на клиента при неправомерно издадени актове на данъчната администрация

- Правна защита на клиента по време на данъчна проверка пред органите на НАП, НОИ и НЗОК

- Консултации за данъчно планиране на дейността

- Консултация и прецизиране на договори от данъчна гледна точка

- Оптимизиране на данъциНаучете повече за предлаганите услуги от Адвокат Илонка Ковачева:Тел: 0887 989 790
E-mail: ilonkakovacheva@abv.bgCopyright © Адвокат Илонка Ковачева. Всички права запазени.