Адвокат Илонка Ковачева

Данъчен адвокат
Правна защита
Правни консултации
Процесуално представителство
 
 

Данъчни консултации

Данъчни консултаци във връзка с данъчноправни въпроси и казуси. Оптимизиране на данъчните ефекти.

Адвокат Илонка Ковачева е дипломиран и практикуващ юрист, дипломиран и практикуващ експерт счетоводител, регистриран одитор, което гарантира доброто познаване на проблемите на клиента и тяхното компетенстно разрешаване.

Данъчните ефекти имат сериозно влияние върху всяко бизнес решение и върху дейността като цяло. В тази връзка адвокат Илонка Ковачева предоставя услугата данъчно планиране и оптимизиране, което Ви позволява да оптимизирате Вашите данъци, като ги сведете до изискуемия законосъобразен минимум. Адвокат Илонка Ковачева предоставя следните услуги:

консултиране във връзка с ДДС ефекти - консултации по всички правни въпроси касаещи Закона за ДДС(ЗДДС) и правилника за приложението му.

Консултации във връзка със специфични решения за бизнеса в зависимост от конкретната бизнес насоченост.

Консултации във връзка с казуси в областта на търговското, трудовото, социалното и осигурителното законодателство, финансовото, счетоводното законодателство.

Данъчно планиране

Консултации във връзка с данъка върху печалбата

Консултации във връзка с местни данъци и такси

Данъчни консултации при вземане на управленски решения

Консултации във връзка с избягване на двойното данъчно облагане

Данъчни консултации на еднократен и абонаментен принцип

Информиране за всички данъчни рискове

Консултиране във връзка с изработване на ефективна данъчна стратегия и спазване на всички задължителни изисквания

Данъчен анализ във връзка с осъществяваните от Вас бизнес дейности, анализ на съществуващите и потенциални рискове

Ако Вашата компания има свой собствен счетоводен отдел, но Вие не получавате пълна и навременна информация относно финансовия резулта от Вашата дейност и размерът на данъчните задължения или желаете да им направите проверка, обърнете се към адвокат Илонка Ковачева. Със своя опитв данъчното планиране и управление, с качествата си на дипломиран експерт счетоводител и регистриран одитор и практикуващ юрист, адвокат Илонка Ковачева ще Ви даде професионално и компетентно мнение, което ще Ви помогне да осъществявате безпрепятствено и без стресова Вашата бизнес дейност.

Обадете се за да научите повече!Научете повече за предлаганите услуги от Адвокат Илонка Ковачева:Тел: 0887 989 790
E-mail: ilonkakovacheva@abv.bgCopyright © Адвокат Илонка Ковачева. Всички права запазени.