Адвокат Илонка Ковачева

Данъчен адвокат
Правна защита
Правни консултации
Процесуално представителство
 
 

Данъчно право

Данъчен адвокат Илонка Ковачева защитава интересите на своите клиенти в областта на данъчно право

Данъчно право

Данъчното право представлява съвкупност от правни норми които регулират отношенията възникнали по повод на определянето и изплащането на данъците. Такива са отношенията между държавата и данъкоплатците.

Източници на данъчно право са нормативните актове, които уреждат данъчно-правните отношения между субектите на данъчното право. На първо място това е Конституцията на Република България, съгласно която всички граждани на Република България са задължени да плащат данъци и такси установени със закон. Обикновено данъчните закони за назовани като такива още в самото си наименование например Закона за Данъка върху Добавената стойност, Закона за облагане доходите на физическите лица, Закона за корпоративното подоходно облагане, Закона за местните данъци и такси. За данъчни закони се приемат и всички закони, чрез които се урежда определянето, събирането и управлението на данъците, дори и ако тези закони уреждат само в някои свои части данъчните отношения.

В данъчните закони се определя обектът на данъчното облагане, размерът на данъка, данъчната основа, данъчната ставка, данъчният период, срокът и начините на плащане на съответния данък. Тези елементи са необходима предпоставка за прилагането на данъчния закон.

Важен нормативен акт в данъчното право е ДОПК (Данъчно-осигурителен процесуален кодекс). ДОПК урежда "производствата по установяване на задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски, както и обезпечаване и събиране на публичните вземания, възложени на органите по приходите и публичните изпълнители". Наредбите на този закон се прилагат по отношение на всички данъчни субекти на територията на Република България.

По повод на осъществяването на данъчното право, възниква данъчно-правно отношение и последващо данъчно задължение. Данъчното задължение се изразява в необходимостта възникналият данъчен дълг да бъде изпълнен.

Адвокат Илонка Ковачева притежава специализация в областта на данъчното право, поради богатия й и дългогодишен правен опит в тази област от правото, както и поради другите свои квалификации и опитности а именно: дипломиран експерт-счетоводител и регистриран одитор, съдебен експерт-счетоводител. В тази връзка Вие можете да разчитате на възможно най-адекватната и професионална правна защита в областта на данъчно право.

Данъчен адвокат Илонка Ковачева ще реши Вашите проблеми, като направи пълен анализ на текущата ситуация, прогноза за бъдещото развитие, адекватността и законосъобразността на ситуацията от правна гледна точка, анализ на съществуващите правни норми и решаване на Вашия проблем по възможно най-добрият и ефективен начин.

Данъчен адвокат Илонка Ковачева разбира Вашите проблеми, като прилага към доверителите си индивидуален подход, базиран на спецификата на проблемната ситуация. Предлага пълната гама услуги от областта на данъчно право:

Данъчна защита пред НАП

Обжалване на ревизионни актове

Консултации при възстановяване на ДДС

Данъчни консултации

Писмени становища

Други

Установяването на момента на възникване на данъчното задължение е един от най-важните моменти в данъчното право, тъй като от този момент данъкът става изискуем и събираем. Плащането на данъците след определените законови срокове се счита за нарушение. В тази връзка Адвокат Илонка Ковачева ще ви помогне да определите точния момент на възникването на съответното данъчно задължение, да обосновете своето становище и да го защитите пред органите на данъчната администрация.

Обадете се!

Данъчен адвокат Илонка Ковачева ще Ви консултира по всички въпроси свързани с данъчно право и всичко което се отнася до Вашите данъци, данъчното планиране и данъчната ефективност.

За корпоративни клиенти адвокат Илонка Ковачева предлага специални абонаментни пакети на правно обслужване, които включват богата гама от правни услуги в областта на данъчно право. Обадете се, за да научите повече!Научете повече за предлаганите услуги от Адвокат Илонка Ковачева:Тел: 0887 989 790
E-mail: ilonkakovacheva@abv.bgCopyright © Адвокат Илонка Ковачева. Всички права запазени.