Адвокат Илонка Ковачева

Данъчен адвокат
Правна защита
Правни консултации
Процесуално представителство
 
 

КПКОНПИ

Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) е специализиран, надведомствен, държавен орган за установяване на имущество на лица, за които са налице условията по чл.3 от Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност в страната и в чужбина.

При получаване на информация от досъдебните органи и съдилищата, органите на КПКОНПИ сезират същата и въз основа на представените от тях доказателства, тя взема решение за образуване на производство за установяване на имущество със значителна стойност, придобито от престъпна дейност.

При наличието на достатъчно данни, Комисията взема решение за внасяне в съда на мотивирано искане за налагане на обезпечителни мерки, а в последствие КПКОНПИ взема решение за внасяне в съда на мотивирано искане за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност. Решенията на КПКОНПИ могат да се обжалват по общия ред в съдебно производство.Научете повече за предлаганите услуги от Адвокат Илонка Ковачева в областта на Данъчно право:0887 989 790
E-mail: ilonkakovacheva@abv.bgCopyright © Адвокат Илонка Ковачева. Всички права запазени.