Адвокат Илонка Ковачева

Данъчен адвокат
Правна защита
Правни консултации
Процесуално представителство
 
 

Ликвидация на фирми

Правни консултации и съдействие при ликвидация на фирми - доброволна и принудителна

Ликвидацията на фирми е последният етап от съществуването на дадена фирма. Законово ликвидацията е уредена с Търговския закон. Там са посочени всички процедури, които е необходимо да се предприемат, за да се пристъпи към ликвидация както и съответните срокове, в които се осъществява процеса по ликвидация на фирми.

Ликвидацията на фирми започва, когато настъпи дадено прекратително основание. Тези основания са различни за различните форми на фирмите. Назначават се ликвидатори които се вписват в Търговския регистър и се прилагат образци от подписите им. От този момент ликвидаторите представляват дружеството докато трае процесът по ликвидацията на фирмата. В процеса на ликвидация на фирмата дружеството се освобождава от наличното си имущество и погасява своите задълженията към кредиторите.

Преди да започне процесът на ликвидация дейността на дружеството се прекратява. Пристъпва се към събиране на вземанията и погасяване на задълженията на фирмата подлежаща на ликвидация. След като изтече законовоопределения срок през който трае процесът на ликвидацията се пристъпва към заличаване на фирмата. Подава се заявление за прекратяване на фирмата и заличаването и от Търговския регистър.

Ликвидацията в част от случаите се предхожда от производство по несъстоятелност. Последната се поражда когато за фирмата стане невъзможно да погасява своите задължения към кредиторите. Чрез откриването на процедура по несъстоятелност кредиторите събират своите вземания. Адвокат Илонка Ковачева ще Ви окаже специализирана юридическа помощ в производството по несъстоятелност.

Обадете се за да научите повече.

Ликвидацията е сложен и понякога тежък процес, при който за да приключи без проблеми за представляващите и собствениците на ликвидираното дружество се налага да бъде извършван от адвокат, който да окаже необходимата правна помощ, съдействие и защита.

Адвокат Илонка Ковачева ще Ви окаже висококвалифицирана правна помощ и съдействие през целия процес на ликвидация на Вашата фирма, като Ви изясни всички правни обстоятелства и Вашите възможни законовообосновани действия и противодействия, които гарантират защита на Вашите интереси.

Не оставяйте нищо на случайността.

Обадете се!

Адвокат Илонка Ковачева ще отговори на всички Ваши въпроси.Научете повече за предлаганите услуги от Адвокат Илонка Ковачева:Тел: 0887 989 790
E-mail: ilonkakovacheva@abv.bgCopyright © Адвокат Илонка Ковачева. Всички права запазени.