Адвокат Илонка Ковачева

Данъчен адвокат
Правна защита
Правни консултации
Процесуално представителство
 
 

Обжалване на наказателно постановление на НАП и НОИ

Адвокат Илонка Ковачева съдейства на своите клиенти за обжалване на наказателни постановления на НАП и НОИ. Предлага правни консултации и правно съдействие по време на целия процес на обжалването. Правно съдействие по всички данъчно правни въпроси и казуси. Обжалване на данъчно-ревизионни актове. Обжалване на наказателно постановление на търговец за неиздаване на касов бон

I.Компетентен съд: Съгласно чл. 59, ал. 1 от ЗАНН наказателното постановление подлежи на обжалване пред районния съд, в района на който е било извършено или довършено нарушението, а за нарушенията, извършени в чужбина - пред Софийския районен съд.

II.Срок за обжалване: Нарушителят и поискалият обезщетението могат да обжалват постановлението в 7-дневен срок от връчването му, а прокурорът може да подаде протест срещу него в двуседмичен срок от издаването му чл. 59, ал. 2 от ЗАНН.

III.Изключения: Не подлежат на обжалване наказателни постановления, с които е наложена глоба в размер до 10 лв. включително, постановено е в полза на държавата отнемане на вещи на стойност до 10 лв. включително или е присъдено обезщетение за причинени вреди на същата стойност, освен ако в специален закон е предвидено друго чл. 59, ал. 3 от ЗАНН.

IV.Ред за обжалване:

1.Обжалването на наказателното постановление става чрез наказващия орган, който го е издал. В жалбата се посочват всички доказателства, на които жалбоподателят се позовава чл. 60, ал. 1 от ЗАНН.

2.В 7-дневен срок от получаване на жалбата наказващият орган я изпраща заедно с цялата преписка на съответния районен съд, като в съпроводителното писмо посочва и доказателствата в подкрепа на обжалваното наказателно постановление - чл. 60, ал. 2 от ЗАНН.

3.При разглеждане на делото пред районния съд се призовават нарушителят, поискалите обезщетение, включително и тези по чл. 55, ал. 2, и учреждението или организацията, чийто орган е издал наказателното постановление, както и допуснатите от съда свидетели чл. 61, ал. 1 от ЗАНН.

4.Съдът дава ход на делото и в случаите, когато жалбоподателят не е бил намерен на посочения от него адрес. Съдът дава ход на делото и в случаите, когато жалбоподателят, неподалият жалба нарушител или поискалият обезщетение не са били намерени на посочените от тях адреси чл. 61, ал. 2 от ЗАНН.

V.Разглеждане на делото:

Съгласно чл. 63, ал. 1 от ЗАНН районният съд в състав само от съдия разглежда делото по същество и се произнася с решение, с което може да потвърди, да измени или отмени наказателното постановление. Решението подлежи на касационно обжалване пред административния съд на основанията, предвидени в Наказателнопроцесуалния кодекс, и по реда на глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс.

От същата дата се предвижда и възможност за обжалване на определението за прекратяване на производството с частна жалба.Научете повече за предлаганите услуги от Адвокат Илонка Ковачева:Тел: 0887 989 790
E-mail: ilonkakovacheva@abv.bgCopyright © Адвокат Илонка Ковачева. Всички права запазени.