Адвокат Илонка Ковачева

Данъчен адвокат
Правна защита
Правни консултации
Процесуално представителство
 
 

Вписване на промени

Вписване на промени в обстоятелствата в Търговския регистър

Всички фирми осъществяващи дейност на територията на Република България подлежат на вписване в Търговския регистър. Всички необходими документи се подават в териториалните звена на Агенцията по вписванията, която поддържа база данни на всички фирми със съответната обстоятелствена информация свързана с тях.

Когато настъпи промяна в някое от тези обстоятелства фирмата е длъжна да уведоми за това Агенцията по вписванията в 7-дневен срок от настъпване на промяната в обстоятелството. В противен случай се налагат глоби. За тази цел се подава заявление по образец за вписване на промени в обстоятелствата.

На вписване в Търговския регистър подлежат промените във вече вписани обстоятелства, както и възникването на нови такива. Заявление за вписване на промени се подава в следните случаи:

- Смяна на името на фирмата

- Смяна на седалище на фирмата

- Смяна на адреса на управление на фирмата

- Промяна на управител

- Промяна в собствеността

- Приемане на нови съдружници или изключване на такива

- Преразпределение на дяловете или акциите

- Промяна в срока за който е учредено дружеството

- Процедура по несъстоятелност

- Процедура по ликвидация на дружеството

- Преобразуване на дружеството

- Промяна в предмета на дейност на дружеството

- Други промени, предвидени със закон

Адвокат Илонка Ковачева ще ви консултира относно необходимостта от промяна на някое от вече вписаните обстоятелствата, както и тяхното правно оформление. Ще изготви всички необходими документи, ще ги подаде в Агенцията по вписванията, като Ви спести време, нерви и пари и същевременно Ви предпази от грешки.

За всяка правно-организационна форма на търговска единица се подават различни документи за вписване на промени. Така например необходимите документи се различават съществено когато става въпрос за вписване на промени на ООД (ЕООД) или Акционерно дружество. Това произтича от спецификата в управлението и воденето на дейността на тези видове търговци. В тази връзка Вие се нуждаете от квалифицирана правна помощ и съдействие, каквито адвокат Илонка Ковачева ще Ви окаже. Обадете се.

Адвокат Илонка Ковачева предоставя пълната гама услуги в областта на вписване на промени в обстоятелствата. Услугата може да бъде извършено еднократно или на абонаментен принцип, като в последния случай тя влиза в цената на месечната такса за абонаментно правно обслужване на корпоративни клиенти.

Обадете се за да научите повече.Научете повече за предлаганите услуги от Адвокат Илонка Ковачева:Тел: 0887 989 790
E-mail: ilonkakovacheva@abv.bgCopyright © Адвокат Илонка Ковачева. Всички права запазени.